Ans la piasta

 

 

Trai scal chi monto s

e u, 'l camp da bal!

'Na porta 'ncontra l'is

d'la gazia 'd San Michal

e l'autra 'ns al mirt

ch'u dava 'ncontra u ri.

Dadl gaze e arvaje,

'l bal 'n mz agl' artije

e 'l p tant vte

a crie 'prs ant l'ua

fina 'n c 'd Tasunt,

ma l'era gol e 'nlur

in autra vota turna.

 

I 'univo 'ns la piasta,

da la stasi e d'an piasa

fina d' an sar castofo, 

grand e pi pcit

a curie 'dria 'n bal,

giu e cri

ma cuntentas 'd cul poch,

ch'u sma manch vai ma 'des

l' 'n patrimone

per cui ch'u i' pas.

 

 sara