U Signur

   

 

 

 

          « 'si bel, 'si car »

 

ancur pi grand che 'l mar  

 

         « 'si brav, 'si gist »

 

e u i'è mai né ch' l' ha vist.

 

Ma se u Signur l'è 'n sìa

t'an poi neint vigle qui,

e se u Signur l'è Cil

t'an poi neint vigle ti,

t'an n'hai né uag né testa.

 

Ma se u Signur l'è ji

e 'nt la su perfesió

al cumpreind tit al robe,

l'è dapartit

e per sulì u sa tcoz,

un cumpreind decò niauc,

ch’a foma part d’al mond,

e anlur a soma Cil

o ch'a n'an soma 'n toch.

Ma s'al cumpreind prope tcoz,

al cumprèind decò u Diau,

che s'u i'è 'n Signur e 'n Diau

o se u Diau l'è d'auter

u Signur un n'è pi ji

o ch’un cumpreind pi tcoz,

e che Signur ch' l'è 'ncur

cul ch'ui na manca 'n toch?

Anlur a soma u Diau!

 

E alèrta geint, stè 'teint

ch'ui fond i lincuntrare.

 

Pover Signur, quant bale

ch'i quinto 'ns u tu cont:

chi ch' ut fa bianch, chi rus,

chi ch' ut strafugna e ut tira

per 't sie da la su part,

per fat di cul ch' ui smia,

per 't sie cul ch'al vo cil.

E it dizo lur se fa,

chi benedì e chi no,

chi purtà 'n sìa e chi neint

beja 'ngiungiai a 's l'autè

a prigà suquì e sulá,

la fam, la uèra, i pover...

dai da prigà e 'ngiungiase...

 

At fuar is uardo manch,

e vist non vist

is a scaliso e i crio,

i badalìco e is maso

per neint o per queicoz,

per Ti o per la Madona

e ciaschedì,

a 'nsiste l'ampusibo

cunvint d'u su perquai,

d'i fac e d'al parole,

sighir 'd la su razó.

 sara